Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma
Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1


Tid:              
Torsdagen den 30 mars 2023, klockan 19.00

Plats:            Lerbergsskolans matsal


Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen, revisor och webmaster
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisorer och valberedning
 13. Val till byaföreningen utgår eftersom föreningen är vilande
 14. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll
 17. Stämmans avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23-03-16. Motioner kan skrivas in på ”kontakt” på hemsidan, www.lerberget1.se, eller lämnas till ordföranden på Sädesvägen 42. Dessa finns efter det tillgängliga för alla på hemsidan och hos ordföranden.

Styrelsen fick vid förra årsstämman genom en motion i uppgift att ta fram kostnader för byte av garageportarna till gemensamhetsgaragen. Resultatet kommer att redovisas vid denna stämma och beslut kan fattas av stämman angående portbyte. Därför viktigt att alla medlemmar som har synpunkter närvarar vid mötet då kostnaden beräknas till ca. 17 000 kr per fastighet.

Förvaltningsberättelsen, årsredovisning, kallelsen till stämman, budgeten 2023, debiteringslängden, revisionsberättelsen, inkomna motioner och förslag från styrelsen kommer att finnas tillgängliga på hemsidan eller hos ordföranden på Sädesvägen 42.

På stämman kommer vi inte att dela ut kopior på alla nämnda dokument, utan den som är intresserad kan skriva ut dem från hemsidan.

Den som inte har tillgång till Internet och därmed hemsidans möjligheter kan kontakta ordförande Joakim von Elern, Sädesvägen 42, (mobil:070 -523 42 56), för tillgång till eller kopior av önskade dokument.

Välkomna!

Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1/ Styrelsen
Lerberget 2023-03-10

Dokumentlista

Dokumenten kommer att vara undertecknade vi årsmötet

Förslag från styrelsen
Inga förslag

Motioner som tas upp på årsmötet
Motion Nr:1
Gemensamma parkeringar, här ställs släp, mopedbilar och arbetsbilar så det inte finns plats kvar.

Bilfritt område: trots detta står det flera bilar  återkommande parkerade inne bland husen & det körs väldigt mycket för att vara bilfritt innan för bommarna., bilar som kör väldigt fort dessutom. Tidsfråga innan olycka sker. Dessutom kör alla budbilar rally, vem har gett dom nycklar till bommar osv?

Motion Nr:2
Sprickorna i asfalten utanför våra hus blir bara större och farligare särskilt när det blir mörkt.
Vore det inte lämpligt att laga dessa innan en olycka inträffar.
Träden här utanför på det lilla torget är en plåga på hösten, när alla små blad följer med in hur man än gör. Träden har blivit för stora och höga, tar mycket av ljuset på ovanvåningen. Dom behöver inte att vara där, åtminstone inte alla dom är för många.

Motion Nr:3
Gräsytan vid Skördevägen som används som parkering:
Vid förra årsmötet togs beslut att styrelsen skulle kontakta kommunen för att få delar av buskaget nedklippt. Eftersom ingenting har hänt föreslår jag att årsmötet beslutar att en utomstående entreprenör får åtgärda det hela. Se även motion nr.1 i föregående årsmötesprotokoll.

Motion Nr:4
Byte av farthinder utmed Skördevägen:
På förra årsmötet fastslog styrelsen att befintliga farthinder förhindrade anläggande av parkeringsfickor utmed Skördevägen. Jag föreslår därför att styrelsen verkar för att dessa tas bort och istället ersätts med ”mjuka farthinder”, liknande de som finns på Prins Carlsgatan i Höganäs. Detta skulle möjliggöra ett flertal nya p-platser.

Motion Nr:5
Sophanteringen:
Eftersom inget verkar ha hänt med sophanteringen sedan förra årsmötet, föreslår jag återigen att styrelsen skall verka för att sophanteringen skall ske från respektive fastighet.

Motion Nr:6
Kommunikation från styrelsen:
För att få en bättre kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna, föreslår jag att en anslagstavla läggs upp på hemsidan. Denna kan lämpligen användas till att löpande informera om hur arbetet med fattade beslut fortlöper, t.ex. i samband med styrelsemöten. Som det är idag vet vi medlemmar ingenting av som händer mellan årsmötena