Medlemsinfo

Allmän information till samtliga medlemmar

Östra Lerbergets samfällighetsförening nr.1 bildades 1977 av Lantmäteriverket enl. ”lagen om samfälligheter”. De som äger ett hus inom området är automatiskt medlemmar i samfällighets-föreningen och måste därmed betala de avgifter som fastställs vid stämman, samt beakta de beslut som då tas.
Det går inte att säga upp sitt medlemsskap på annat sätt än att sälja huset.

Det högsta beslutande organet i föreningen är årsstämman. Den äger rum i mars varje år, och till den kallas samtliga medlemmar. Vid behov kan styrelsen kalla medlemmarna till extrastämma.
Årsstämman utser en styrelse som består av medlemmar boende i området. Styrelsen skall verkställa stämmobesluten samt sköta den löpande föreningsverksamheten.

Östra Lerbergets samfällighetsförening nr.1 är en bland flera föreningar i området och samtidigt den största räknat till antalet anslutna fastigheter. Föreningens fysiska gränser begränsas i norr av Lagårdsvägen, i öster av Sädesvägen, i väster av Skördevägen och i söder av skolan och grönområdet (vänligen se karta över området).
Antalet anslutna fastigheter i föreningen är 171 stycken. Kommunen äger marken i området. Föreningen förvaltar delar av densamma, samt gemensamhets-anläggningar såsom garage och fibernät.

Beträffande våra gemensamhetsgarage så ägs dessa inte av dem som nyttjar garagen utan man äger 1/120 – andel av samtliga garage. Garagen ägs alltså inte av den enskilda fastighetsägaren. Detta bör framgå vid ägarbyte av fastigheten.

Vid försäljning och ägarbyte av fastigheten är det viktigt att styrelsen blir uppmärksammad på detta. Detta gäller samtliga 171 fastigheter. Etthundratjugo (120) av de 171 hushållen har gemensamhetsgarage.

Informationslänkar

Trivselregler
Stadgar
Anläggningsbeslut
Protokoll & beslut
Ekonomi
Erbjudande

Aktuella avgifter och tidpunkt för betalning 2022

AvserBetalningBelopp
171-andel31 maj1500
120-andel30 sept1200
Fibernät30 nov918

Medlemsavgiften delas därför upp i två olika delar. Alla hushållen betalar en 171 – andel. De som nyttjar gemensamhetsgarage får även betala en 120 – andel. I samband med att föreningen nu även investerat i ett nytt fibernät tillkommer en tredje del för dem som valt att finansiera sin del av denna investering som en årlig avgift.

Vad betalar vi då för?

Etthundrasjuttioen (171) – andelen

# Skötsel och underhåll av de områden vi förvaltar. Det innebär bl.a. sommarunderhåll av buskar, häckar, träd, lekplatser, torg mm. Eventuella nyplanteringar, reparationer och målning av bänkar, sandlådor mm. samt snöröjning under vintertid.
Föreningen betalar en avgift till kommunen för att de skall utföra dessa sysslor på föreningens områden.

# Avgiften skall även bekosta driften av vårt gemensamma fibernät avsett för TV-, telefon-, och internetanslutning. Löpande kostnader för drift och underhåll av fibernätet tas ut via 171-andelen. Varje medlem bekostar själv de avgifter som respektive leverantör av TV, tele och internet tar ut för sina tjänster.
De husägare som väljer att fortsatt vara anslutna till Alfa via det gamla coaxialnätet står själv för kontakter och alla avgifter till Alfa. Här är samfällighetsföreningen inte inblandad längre.

# Försäkringar med bl.a. en ansvarsdel om något eller någon skadas inom det område som vi förvaltar.

# Styrelsearvoden , bokföringskostnader, drift av websida mm.

# Föreningen avsätter de år det är möjligt pengar som skall användas till att förbättra och underhålla de anläggningar föreningen äger eller har förvaltningsansvar för.

Etthundratjugo (120) – andel

# Underhållskostnader på gemensamhetsgaragen dvs. fortlöpande reparationer, material så som målarfärg, virke, takplåt mm. samt elkostnader. Elkostnaderna tenderar till att bli allt högre och har hittills i huvudsak bestått av fasta kostnader. Mätarskåp är placerade vid merparten av garagelängorna. Det rör sig om totalt 12 mätarskåp. Totalt blir det under ett år ganska höga kostnader.

# De asfalterade ytorna mellan garagen och gatumark ingår också i vårt underhållsansvar. För detta försöker vi avsätta pengar varje år.

# Försäkringar för gemensamhetsgaragen. För att den gemensamma försäkringen för garagen skall kunna åberopas vid eventuella inbrott krävs att samtliga portar är låsta.

Fibernätsavgift

De medlemmar som inte betalt hela sin avgift för anläggning av fibernätet som en engångssumma har en årlig avgift för att täcka ränta och amortering av de banklån föreningen tog för att finansiera anläggningen av fibernätet.
Den årliga avgiften justeras löpande utifrån lånekostnaden. Fastighetsägare kan när som välja att lösa in sin del av lånekostnaden genom att betala in en engångssumma. Man slipper då betala den årliga avgiften. Engångsbeloppets storlek justeras löpande beroende på hur mycket som återstår av banklånen mm. Aktuellt engångsbelopp lämnas av kassören.