Gemensamhetsytor

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av torg och vissa lekplatser inom området. På kartan till höger framgår vilka torgytor vi ansvarar för. Det är totalt fyra torg. Utöver torgen ansvarar föreningen för gångstråk och grönytor (ej Axgränd och Plöjargränd som är kommunens ansvar att sköta)

För det löpande underhållet har vi ett avtal med Höganäs kommun. Vi är inte bundna till att anlita kommunen men deras anbud har hittills varit det mest förmånliga.


Upprustning av torg/lekplatser genomfördes 2016

För att klara kostnadsramarna ingick följande arbete i upprustningsförslaget:

  • Befintliga sandlådor behålls , men görs mindre. Sand och sargar byts (i tidigare förslag skulle de tas bort).
  • Befintliga träd och buskar kompletteras vid behov
  • All stenläggning byts ut mot nya plattor
  • Befintlig kullersten grävs upp och återställs.

Ovanstående åtgärder gjordes på samtliga fyra torg.